tbb logo
Menüyü Görüntüle

Yönerge

Kabul Tarihi :Y.K./29.04.2022/2022-954

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KAMU AVUKATLARI KURULU YÖNERGESİ

I. BÖLÜM
Genel Hükümler

Kuruluş
Madde 1- 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca; Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi ve bu Yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere “Türkiye Barolar Birliği Kamu Avukatları Kurulu” kurulmuştur.

Amaç

Madde 2-
Kurulun amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu avukatlarının, mesleki ve kurumsal/idari sorunları ile statü, mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışma yapmaktır.

Kapsam ve Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 110’ncu maddesi, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi hükümleri çerçevesinde kurulan “Türkiye Barolar Birliği Kamu Avukatları Kurulu”nun çalışma usul ve esaslarını düzenler.

Görev ve Etkinlikler

Madde 4-
Kurul, ikinci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun onayı alınmak suretiyle aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür;

a) Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu veya Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından Kurula havale edilen Yasa, Yönetmelik veya diğer düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları incelemek ve görüş bildirmek,

b) Tüm Barolarda Kamu Avukatları Komisyonlarının kurulması ve işlerlik kazanması yönünde çalışmalar yürütmek, bu konuda uygulamada uyum, koordinasyon ve birlik sağlamak ve farklı uygulamaları önlemek amacıyla gerektiğinde barolarda yerinde incelemeler yaparak raporlar hazırlamak ve bu konuda hazırlanan rapor ve yazışmaları Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna sunmak,

c) Mesleğin onuru ve bağımsızlığı, kamuda çalışan avukatların mali, özlük ve statü konusundaki hak ve menfaatleri ile ilgili konularda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için çalışmalar yapmak, bu konuda yasama, yargı ve yürütme organı temsilcileri ile görüşmeler yapmak, seminer, konferans, toplantı, sempozyum, panel gibi etkinlik ve faaliyetlerle kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak,

d) Kamu avukatlarının idari ve kurumsal sebeplerle uğradığı her türlü haksız ve hukuka aykırı muameleler ile mali, özlük ve statü hakları yönünden karşılaştıkları sorunların çözümlenmesi konusunda çalışmalar yapmak, bu konudaki istek, düşünce, önerilerini ve alınması gerekli tedbirleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna bildirmek, bu istek ve önerilerin ilgili mercilere iletilmesi ile kamuoyu oluşturulması konusunda Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu ile ortak çalışmalar yürütmek,

e) Kamu Avukatları ile görev alanına giren kanun ve düzenleyici işlemler hakkında mevzuat çalışmaları yapmak, bu konuda inceleme ve araştırmalar yapmak ve bunları Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna sunmak, bu çalışmaların ilgili mercilere iletilmesi ile kamuoyu oluşturulması konusunda Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu ile ortak çalışmalar yürütmek,

f) Baroların Kamu Avukatları Komisyonları ile iletişim ve dayanışma halinde ortak çalışmalar yapmak, ortak eylem planları oluşturmak ve uygulamaya koymak,

g) Kamu avukatlarına yönelik kurumsal ve mesleki ihlallerin tespiti ile bu konuda idari veya yargısal mercilere başvuru yapılmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek,

h) Kamu avukatları ile kamu idareleri arasındaki uyuşmazlıklar sonucu açılan davalarda Baroların veya Türkiye Barolar Birliğini davaya katılımı/müdahilliği konusunda girişimlerde bulunmak,

i) Kamu avukatlarıyla ilgili konularda çalışma yapılabilmesi için Baro Yönetim Kurullarına tavsiyede bulunmak,

j) Görev alanına giren konularda bilim komisyonları veya çalışma grupları oluşturmak,

k) Kamu avukatlarıyla ilgili uluslararası alandaki gelişmeleri izlemek, bu konulardaki çalışmalara katılmak, gelişmelerin iç hukuka yansıtılması için ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek,

l) Görev alanına giren konularda, gerektiğinde Türkiye Barolar Birliği bünyesindeki Merkez, Kurul ve Komisyonlarla işbirliği yaparak eğitimler ve etkinlikler düzenlemek, ortak çalışmalar yürütmek,

m) Kamu avukatlarıyla ilgili olarak gerektiğinde tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve işbirliği yapmak,

n) Görev alanıyla ilgili konularda arşiv oluşturmak, yayın yapmak ve benzeri her türlü faaliyette bulunmak, amacıyla ilgili gerekli gördüğü her türlü etkinlik ve çalışmada bulunmak,

o) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna çalışmalarına dair yıllık rapor sunmak,

p) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca verilecek diğer görev ve işleri yapmak.

II. BÖLÜM
KURULUN YAPILANMASI

Kurul ve Yürütme Kurulu

Madde 5
-
a. Türkiye Barolar Birliği Kamu Avukatları Kurulu üyeleri TBB Yönetim Kurulu tarafından “coğrafi bölgeler gözetilerek” barolardan seçilir.
b. Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Koordinatör üye olarak kurulda yer alır.
c. Kurulun Yürütme Kurulu, kurul üyeleri arasından TBB Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek en az 7 üyeden oluşur. Yürütme Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.
d. Yürütme Kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir sözcü ve bir sekreter seçerek TBB Yönetim Kurulu onayına sunar. Sözcü ve sekreterin görev süreleri bir yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.

Çalışma Grupları
Madde 6- TBB Kamu Avukatları Kurulu, her coğrafi bölgede bir alt çalışma grubu oluşturabileceği gibi yine faaliyetlerini yürütmede gerekli gördüğü veya ihtiyaç duyduğu çeşitli alt çalışma grupları oluşturabilir veya oluşturulan grupları birleştirip ayırabilir.

III. BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER

Giderler
Madde 7-
a. Kurulun amacını gerçekleştirmeye ve bu yönergede belirlenen görev ve etkinliklerini yerine getirmeye yönelik her türlü gider ve harcamaları Türkiye Barolar Birliği bütçesinden karşılanır.
b. Kurul, görevlerinin ifası için gereken harcamaları yapma yetkisine sahiptir.

IV. BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 8- Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 26.10.2018 tarih ve 2018-1261 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan TBB Kamu Avukatları Kurulu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 9-
a. Bu yönerge, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110. maddesi gereğince, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabul tarihinde, TBB web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.

b. Bu yönergede yer almayan hususlarda TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürütme
Madde 10- Bu Yönerge hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.