tbb logo
Menüyü Görüntüle

Yönerge

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KAMU AVUKATLARI KURULU YÖNERGESİ

I. BÖLÜM
Genel Hükümler

Madde 1. (Kuruluş) : 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun ek 1 nci maddesi uyarınca  Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadî Teşebbüslerinde Görevli Avukatlar görevlerinin gereği olan işleri yaparken baro levhasına kayıtlı avukatların yetkileriyle haklarına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 110/11. maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliğinin görevleri arasında yer alan ''  Kanunların Avukatlara Tanıdığı Hakların Gerçekleşmesine Ve Yüklediği Görevlerin Tam Ve Şerefli Bir Şekilde Yerine Getirilmesine Çalışmak,'' ve bu çalışmalara işlerlik kazandırmak amacıyla Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na bağlı olarak, Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi ve bu Yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere Türkiye Barolar Birliği Kamu Avukatları Kurulu kurulmuştur.

Madde 2. (Amaç) Komisyonun amacı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan avukatların, mesleki ve idari sorunları ile mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik araştırma ve çalışma yapmaktır.
Madde 3. (Dayanak) : Bu Yönerge 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 110ncu maddesi, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına dayanılarak, Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesine uygun olarak hazırlanmıştır.

Madde 4.  ( Görev ) : Kurul 2. Madde de belirtilen amaçlarına ulaşmak için Türkiye Barolar Birliği yönetimine sunulup onayı alınmak suretiyle aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür;

  1. Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu veya Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından kurula havale edilen yasa tasarılarını incelemek, görüş bildirmek ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca verilecek diğer işleri yürütmek,
  2. Tüm illerin Barolarında Kamu Avukatları Komisyonları kurulması ve işlerlik kazanması yönünde çalışma yürütmek, barolar ve kurullar arasındaki uyum ve koordinasyon ile uygulamada birlik sağlamak ve farklı uygulamalar olmasını önlemek amacıyla barolarda yerinde incelemeler yaparak raporlar hazırlamak ve bu konuda hazırlanan rapor ve yazışmaları Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna sunmak,
  3. Mesleğin onuru ve bağımsızlığı, kamuda çalışan avukatların mali, özlük ve statü konusundaki hak ve menfaatleri ile ilgili konularda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için hukuksal çalışmalar yapmak, sempozyum, panel v.b.gibi faaliyetler ile kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak, bu konuda yasama ve yürütmenin temsilcileri ile görüşmeler yürütmek.
  4. Kamu avukatlarının her türlü haksız ve hukuka aykırı muameleler ile mali ve özlük hakları yönünden karşılaştıkları sorunların çözümlenmesi konusundaki düşünce ve önerilerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna bildirmek, bu önerilerin ilgili mercilere iletilmesi ile kamuoyu oluşturulması konusunda Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu ile ortak çalışma yürütmek,
  5. Kamu Avukatları ile ilgili yasa tasarı ve teklifleri ile ilgili inceleme yaparak Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna sunmak ve bu çalışmaların ilgili mercilere iletilmesi ile kamuoyu oluşturulması konusunda Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu ile ortak çalışma yürütmek,

 

II. BÖLÜM

Tanımlar - Yapılanma

Madde 5.   Kamu Avukatları Kurulu Çalışma Grupları şunlardır;

Çalışma Grupları ( 1.Marmara Bölgesi Çalışma Grubu, 2. Ege Bölgesi Çalışma Grubu, 3.Karadeniz Bölgesi Çalışma Grubu, 4. Akdeniz Bölgesi Çalışma Grubu, 5.Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çalışma Grubu, 6.İç Anadolu Bölgesi Çalışma Grubu, 7. Doğu Anadolu Çalışma Grubu)

Madde 6. ( Görevleri ) Kamu Avukatları Kurulu'nun görevleri şunlardır;

  1. Komisyonun çalışma ve etkinlikleri konusunda görüş bildirmek, öneride bulunmak, gerektiğinde bu etkinlik ve çalışmalara katılmak,
  2. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun Avukatlık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde vereceği görevleri yerine getirmek,

III. BÖLÜM


Diğer Hükümler
Madde 7. Bu yönerge Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabulü ile yürürlüğe girer.

Madde 8. Bu yönerge hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.